Ecologisch werkprotocol voor vleermuizen sloop gebouwen Isala klinieken Weezenlanden, Zwolle

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein van de Isalaklinieken ter Weezenlanden, Zwolle, dient de huidige bebouwing te worden gesloopt.  De bebouwing herbergt verschillende (typen) verblijfplaatsen voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en kleine dwergvleermuis).  Voor de uitvoering van de sloop is een ontheffing aangevraagd; deze is ontvangen op 31-07-2015. Ten einde de sloop te realiseren zonder slachtoffers onder de vleermuizen (en daarmee zonder de flora- en faunawet te overtreden), dient gewerkt te worden volgens de voorwaarden uit de ontheffing, waarvan het ecologisch werkprotocol onderdeel is. Het huidige document is –de opzet voor- een dergelijk ecologisch werkprotocol. Het dient in samenhang met de ontheffing en projectplan te worden gelezen en altijd op locatie aanwezig zijn. Ten behoeve van de sloop moeten in het zomerseizoen van 2015 maatregelen worden genomen om het weer betrekken van de winterlocatie te voorkomen en om dieren in zomerverblijven en paarverblijfplaatsen (niet zijnde kraamgroepen) te verjagen.