Ecologisch werkprotocol kap en herplant Veensteeg en Nieuwe Kanaal Wageningen

Dit ecologisch werkprotocol is gemaakt voor de uitvoerders van de kap en herplant aan de Veensteeg en Nieuwe Kanaal te Wageningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wageningen en staan gepland voor het najaar van 2015 en najaar 2017. De kaart van het plangebied staat in bijlage 1. Een aantal te kappen bomen is belangrijk voor beschermde vleermuizen. De ontheffing van de Flora- en faunawet met kenmerk FF/75C/2014/0373 schrijft voor dat de uitvoering van de kap en herplant gebeurt volgens dit ecologisch werkprotocol.  


Dit ecologisch werkprotocol beschrijft kort welke effecten er optreden van de werkzaamheden op beschermde vleermuizen en welke maatregelen moeten worden genomen om effecten zoveel mogelijk te voorkomen.