De vleermuisfuncties van Fort ‘Werk aan de Waalse Wetering’

Fort ‘Werk aan de Waalse Wetering’ is een van de 53 forten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De huidige eigenaar Staatsbosbeheer is voornemens dit fort een andere bestemming te geven. De bomvrije kazerne wordt beheerd als natuurreservaat en het beheer is met name gericht op het functioneren als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Dit gebouw wordt tevens gebruikt voor andere functies zoals voor opslag, rondleidingen, vrijwilligerslokaal en eet/feestzaal. Het vleermuisonderzoek in 2015 werd uitgevoerd om vast te leggen wat het huidige gebruik door vleermuizen is. 
 
Vastgesteld is dat de bomvrije kazerne op het fort gebruikt wordt door vijf vleermuissoorten: franjestaart, watervleermuis, baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis. Het gebouw heeft voor deze soorten de functies: winterverblijfplaats, voorjaarsverblijfplaats en nazomerzwermplek. Tijdens de nazomerzwerm-periode overnachten en overdagen ook enkele dieren op rustige plekken in het gebouw.  Voor gewone dwergvleermuizen is het ook een paarverblijf.  In de nazomer zijn twee zomerverblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig in de fortwachterswoning (soort onbekend) en in een nabij gelegen boerderijwoning.  Rosse vleermuizen gebruiken de fortgracht en directe omgeving soms als jachtplek. Het forteiland met gracht heeft voor gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers en watervleermuizen een functies als jachtplek en vliegroute. 
 
In verhouding tot omliggende forten zijn de functies winterverblijfplaats nazomerzwermlocatie en jachtgebied minder goed ontwikkeld, dit wil zeggen zij worden door kleinere aantallen vleermuizen gebruikt. Dit fort is wel een onderdeel van het netwerk aan verblijfplaatsen voor de netwerk-populatie vleermuizen rond fort Honswijk. Het bestaande netwerk staat onder druk door verschillende lokale ontwikkelingen, zoals beoogde sloop van twee kazematten en de herontwikkeling van Fort aan de Korte Uitweg, batterij Overeindseweg en fort ’t Hemeltje.