De noordse woelmuis langs het Haringvliet, het Hollandsch Diep, de Oude Maas en het Krammer Volkerak in 2014 en 2015 (Natura 2000)

In opdracht van provincie Zuid-Holland zijn in het najaar van respectievelijk 2014 en 2015 binnen Natura 2000-gebieden langs de Oude Maas, het Haringvliet, het Hollandsch Diep en het Krammer Volkerak in totaal 65 locaties bevangen op de aan- of afwezigheid van noordse woelmuis, als nulmeting voor deze gebieden in de Zuid-Hollandse Delta. Aanvullend zijn in 2014 in de Hoekse Waard nog negen extra locaties bevangen in specifieke aardmuis-biotopen, om de eventuele aanwezigheid van de soort vast te stellen. Binnen de verschillende Natura 2000-gebieden langs de Oude Maas zijn op 1 van de 6 locaties noordse woelmuizen aangetroffen. Voor het Haringvliet waren dat 16 van de 28, voor het Hollandsch Diep 2 van de 12 en voor het Krammer Volkerak 3 van de 10 locaties.