ANLb-beleidsmonitoring vleermuizen - Meetnetontwerp en haalbaarheidsanalyse

BIJ12 heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht verleend een meetnetontwerp op te stellen voor zoogdieren ten behoeve van de beleidsmonitoring van het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (verder: ANLb), dat vanaf 2016 operationeel wordt. 
 
Het ANLb is een belangrijk instrument voor het realiseren van de internationale natuurdoelen. Vergroting van de biodiversiteit is een belangrijke pijler. Voor het overgrote deel van de doelsoorten van het ANLb levert het agrarisch beheer een toename van (beschikbaar) voedsel op, naast (het beschikbaar blijven van) voortplantingslocaties (poelen, nesten) en verbindingsstructuren (heggen, bomenlanen). Dit voedsel bestaat voor een belangrijk deel uit insecten. Ook de Nederlandse vleermuizen zijn insecteneters en internationaal beschermd via de Habitatrichtlijn. Vleermuizen zijn een belangrijke ‘overall’ indicator van connectiviteit en insecten-diversiteit en –dichtheid (zie o.a. Jones et al., 2009 en verwijzingen in EEA, 2013).