Aangepast ecologisch werkprotocol voor vleermuizen sloop gebouwen Isala klinieken Weezenlanden, Zwolle

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein van de Isalaklinieken ter Weezenlanden in Zwolle dient de huidige bebouwing te worden gesloopt. De bebouwing herbergt verschillende (typen) verblijfplaatsen voor een aantal soorten vleermuizen. 
 
Voor de uitvoering van de sloop is een ontheffing van de Flora- en faunawet (artikel 75) verkregen op 31-07-2015. Een van de voorwaarden uit de ontheffing is dat gewerkt dient te worden volgens een ecologisch werkprotocol. Dit werkprotocol vormt tezamen met de ontheffing en het projectplan dat ten grondslag lag aan de ontheffing het wettelijk kader waaraan voldaan dient te worden. 
 
Het vorige ecologisch werkprotocol (Schillemans en Brekelmans, 2015) is aangepast nadat tijden s de voortgang van de werkzaamheden, bleek dat de werkzaamheden niet conform dat werkprotocol konden worden uitgevoerd. Ten opzichte van de vorige versie zijn de grootse veranderingen: 1) Alle laagbouw wordt in principe in de winter gesloopt 2) Gebouw B en de Zusterflat blijven in de winter staan en worden na de winter gesloopt 3) Omdat bebouw B en de Zusterflat voor overwinterende vleermuizen beschikbaar blijven hoeven bij gebouw A en C minder maatregelen te worden getroffen om dieren te weren nadat de asbestsanering heeft plaatsgevonden en vóór de eigenlijke sloop en de gebouwen ‘open’ staan.  De aanpassingen in het protocol zijn besproken op 25-08-2015 en aangevuld op 27-08-2015 en per mail aan alle betrokken meegedeeld. 
 
Dit protocol beslaat de periode vanaf 1-08-2015 tot en met 01-04-2016. Voor sloop na 01-04-2016 van de nog resterende gebouwen (Zusterflat en gebouw B, en mogelijk delen van laagbouw), wordt een separaat protocol opgesteld als ‘update’ op het huidige protocol en afgestemd op de dan ontstane situatie. De update van het protocol dient voor 01-02-2016 te zijn opgesteld en geaccordeerd door alle betrokkenen.