Verslag veldbezoek vleermuiskasten en vliegroutes Park Lingezegen

Park Lingezegen is een groot nieuw landschapspark in wording voor de 160.000 huidige en toekomstige bewoners tussen Arnhem, Elst, Bemmel en Nijmegen. Het park gaat ruimte bieden aan mens, water, landbouw en natuur. In het park vormt de aanleg van nieuwe natuur een belangrijk onderdeel van de inrichting. Een van de soortgroepen die daarbij extra aandacht krijgt zijn vleermuizen. Dit jaar wordt een project opgestart waarbij Staatsbosbeheer, het projectbureau Park Lingezegen en het Bureau van de Zoogdiervereniging samenwerken om het park vleermuisvriendelijker te maken . 
 
Lingezegen is nu nog een erg open gebied waar vleermuizen zich niet echt thuis voelen, met heel weinig verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het gaat daarbij om verblijfplaatsen in zowel gebouwen als in bomen. Dat betekent dat vleermuizen nu nog van buiten het park zullen moeten komen.  Mooier zou het natuurlijk zijn als vleermuizen ook in het park zelf hun verblijfplaatsen hebben. Voordat er echter in de nu al aanwezige en nog aan te planten bomen voldoende natuurlijke holtes zijn ontstaan die door vleermuizen als verblijfplaats kunnen worden gebruikt ben je al gauw zo’n vijftig jaar verder. Ook het aanbod aan verblijfplaatsen in gebouwen in het gebied is momenteel erg beperkt.  
 
Het is mogelijk om op korte termijn het aanbod aan verblijfplaatsen te vergroten door het plaatsen van kunstmatige verblijfplaatsen in de vorm van vleermuiskasten. De kasten zijn vooral bedoeld als zomerverblijven voor vleermuizen. Het zijn locaties waar vleermuizen overdag kunnen verblijven of ’s nachts even kunnen rusten.