Steenmarter Diepswal 46 Leek - Notitie met betrekking tot de uitvoering van mitigerende maatregelen in het kader van het verdwijnen van een verblijfplaats van de steenmarter (Martes foina)

Op het perceel Diepswal 46 bevindt zich een sinds 2007 niet meer bewoonde boerderij. Deze zal worden gesloopt. Op het perceel zal vervolgens nieuwbouw plaatsvinden (verblijfslocatie voor personeel van een nabijgelegen vleesverwerkende industrie). 
 
Tijdens een flora en fauna quick-scan in juli 2013 werd geconstateerd dat de boerderij door de steenmarter (Martes foina) als verblijfplaats wordt gebruikt (Stockmann 2013). Door de sloop van de boerderij zal deze functie verdwijnen. De steenmarter en zijn verblijfplaatsen zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. De steenmarter is onder deze wet een matig zwaar beschermde soort van tabel 2. 
 
Voor de vernietiging van de verblijfplaats van de steenmarter is een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet aangevraagd en verkregen (FF/75C/2013/0278). In deze ontheffing zijn een aantal specifieke voorwaarden opgenomen. Hieronder de twee meest relevante:

  1. Vooraf zorgt u voor voldoende alternatief dat in kwantiteit en kwaliteit overeenkomt met de huidige functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust of verblijfplaats voor de steenmarter.
  2. Er dient een alternatieve voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats te worden gerealiseerd voor de steenmarter. Dit dient te gebeuren vóór de sloop van de boerderij en onder begeleiding van een deskundige van de Zoogdierenvereniging Nederland. 

 
In het kader van voorgaande is op vrijdag 10 januari 2014 een veldbezoek afgelegd door de auteur, in het bijzijn van dhr. Bosman van Friesenpersoneel GmbH. Tijdens dit veldbezoek is gekeken naar de mogelijkheden om de gestelde mitigerende maatregelen uit te voeren (welk type voorziening en op welke locatie?). Tevens is door middel van een korte inspectie van het interieur van de boerderij de huidige situatie met betrekking tot de steenmarter beoordeeld.