Stand van zaken kleine aanpassingen t.b.v. vleermuizen op het museumkwartier

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt het nieuwe nationaal militair museum gerealiseerd op het zogenoemde Museumkwartier. Als onderdeel daarvan zijn gebouwen geamoveerd en is het terrein opnieuw vormgegeven. Het laatste gebouw dat dient te worden verwijderd is gebouw 7a. Gebouw 7a wordt door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Verwijdering van het gebouw betekent dat er verblijfplaatsen worden aangetast. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen en er geen ontheffing is afgegeven door RVO.nl.

Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag en het bij behorende mitigatie- en compensatieplan zijn een aantal maatregelen voorgesteld door het Bureau van de Zoogdiervereniging.  

De maatregelen bestaan onder andere uit het realiseren van alternatieve verblijven voor de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis. Deze maatregelen kunnen in twee groepen worden gesplitst:

  1. Kleinere aanpassingen aan bestaande bebouwing
  2. Grote aanpassingen en/of toevoegingen aan bestaande bebouwing.

Deze memo geeft de stand van zaken weer voor de kleine aanpassingen (ad 1), dd 10-07-2014.