Kap bomenlaan Heerde - Notitie m.b.t. de inspectie met een boomcamera van de holtes in elf te kappen bomen langs de Bonenburgerlaan te Heerde op de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen

Een aantal beuken en eiken langs de Bonenburgerlaan te Heerde zullen vanwege hun slechte gezondheidstoestand worden gekapt en worden vervangen door nieuwe bomen. De kap is gepland voor eind februari 2014. De te kappen bomen kunnen een functie hebben voor vleermuizen (verblijfplaats, foerageergebied, vliegroute). In de periode juni-september 2013 heeft reeds onderzoek plaatsgevonden naar het belang van de te kappen bomen voor vleermuizen in het zomerhalfjaar (welke soorten en welke functies zijn aanwezig; Janssen 2013). Hierbij zijn geen onder de Flora- en faunawet beschermde functies aangetroffen. 
 
De Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om aanvullend te adviseren over de eventuele aanwezigheid van overwinterende vleermuizen in de te kappen bomen. Doel is de kans dat er onbedoelt vleermuizen of hun verblijfplaatsen worden verstoord zo klein mogelijk te maken. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan de verplichtingen van de Flora- en faunawet, die stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de iniatiefnemer om voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden te zorgen voor voldoende onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in een plangebied.