Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging veldbezoek augustus

Op het terrein van de voormalige MOB Wanroij worden de gebouwen gerenoveerd en wordt een ‘openlucht’ museum gerealiseerd. De verschillende gebouwen worden door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Renovatie van de gebouwen leidt tot aantasting van verblijfplaatsen worden aangetast en mogelijke slachtoffers onder de vleermuizen. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen. Daarom is een ontheffing van de ffwet aangevraagd. Onderdeel van de ontheffing is het mitigatie-/compensatieplan met bijbehorend ecologisch werkprotocol (Korsten en Limpens, 2010). Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag en het bijbehorende mitigatie- en compensatieplan zijn een aantal compensatiemaatregelen voorgesteld door het Bureau van de Zoogdiervereniging.  De compensatie maatregelen bestaan onder andere uit het realiseren van alternatieve verblijven voor de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis in de vorm van  - daklijsten speciaal gemaakt zodat ze ruimte bevatten voor vleermuizen  - en het ophangen van een aantal vleermuiskasten.  Deze maatregelen staan beschreven in Korsten en Limpens, 2010.  
 
De aanpassingen zijn bedoeld om zo snel mogelijk alternatieve verblijfplaatsen voor de vleermuizen te realiseren, die nog in het actieve vleermuisseizoen van 2014 door vleermuizen in gebruik kunnen worden genomen. 
 
Het Bureau van de Zoogdiervereniging begeleidt de uitvoerder (Asbo BV). Zij heeft daartoe een toolbox (of kickoff) meeting ter plaatse uitgevoerd op 7 mei 2014. Tijdens dat overleg is het ecologisch werkprotocol verder toegelicht en doorgenomen en werden protocol en maatregelen uitgelegd vanuit de ecologie van de vleermuizen. 
 
Onderhavig memo legt de bevindingen vast van het veldbezoek op 19-08-2014.