2014.11 Mitigatieplan Harculo

De Centrale Harculo, gelegen langs de IJssel ten zuiden van Zwolle en in eigendom van GDF Suez, staat op de nominatie in 2016 te worden gesloopt. Hiertoe is een natuurwaardenonderzoek en een toetsing aan de Flora- en faunawet uitgevoerd (Groenendijk, 2012; Overman & Hollander, 2013; Kuijsten, 2014). Tevens zijn een Voortoets en een Passende Beoordeling opgesteld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Kuijsten & Groenendijk, 2014; 2014).
Een laatste stap die nodig is om een ontheffing van de Flora- en faunawet en een vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 aan te kunnen vragen in verband met effecten op beschermde diersoorten resp. beschermde natuurgebieden, is het opstellen van een mitigatieplan.
Dit mitigatieplan geeft een compleet en overzichtelijk beeld van alle beperkingen en maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.
De maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn in overleg met de provincie Overijssel opgesteld ten behoeve van de vergunningverlening.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
1. In het plan is overzichtelijk per maatregel aangegeven in welke periode van een jaar deze uitgevoerd moet worden.
2. Alle in dit plan opgenomen maatregelen zijn getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid.
3. De in dit plan opgenomen maatregelen dienen concreet genoeg te zijn voor het verkrijgen van een ontheffing Flora- en faunawet en geen ongewenste ruimte te laten voor interpretatie in de uitvoering. Waar mogelijk zal GDF SUEZ de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen neerleggen bij de aannemer van de sloop.
Dit mitigatieplan is opgesteld voor de volgende diersoorten: gewone dwergvleermuis, steenmarter, slechtvalk en ooievaar. Tevens zijn de reeds met de provincie Overijssel overeengekomen maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 opgenomen.