2014.06 Analyse effecten en oplossingsrichtingen voor verlichting bij N572 nabij Echt

De N572 is een provinciale weg in Zuid-Limburg tussen Echt en Koningsbosch. Langs - een
gedeelte van - deze weg wordt de bestaande verlichting van lagedruk natriumlampen (SOX, LPS)
vervangen door witte LED-verlichting (voor locatie zie figuur 1). Ten oosten en westen van de weg
bevinden zich belangrijke onderdelen, i.c. de beide kloosters, van het Natura 2000-gebied ‘Abdij
Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop’, dat is aangewezen vanwege de kraamkolonies
ingekorven vleermuizen (Myotis emarginatus). Jachtgebieden en vliegroutes van de ingekorven
vleermuis en andere soorten beschermde vleermuizen, bevinden zich nabij de provinciale weg.
Licht kan een verstorende invloed hebben op vleermuizen. Daardoor kan de functionaliteit van de
jachtgebieden en vliegroutes worden aangetast. Voor het N2000-gebied ‘Abdij Lilbosch en
voormalig klooster Mariahoop’ zou dat een belemmering kunnen betekenen om de
instandhoudingsdoelstellingen te halen (extern effect), hetgeen zou leiden tot een overtreding van
de Natuurbeschermingswet 1998b. Voor zowel de ingekorven vleermuis als de overige
vleermuissoorten betekent het bovendien een mogelijke overtreding van de Flora- en faunawet.
Omdat een negatief effect op de jachtgebieden en/of vliegroutes niet uitgesloten kon worden, is op
last van de provincie de wegverlichting op kritieke locaties uitgezet.
De provincie Limburg heeft het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd om een analyse te
maken van de effecten van de nieuwe verlichting, in verhouding tot de oude situatie, en de
specifieke inrichtingskenmerken aan te geven ten einde effecten te voorkomen. Door eventuele
negatieve effecten, in relatie tot de oude situatie, effectief te voorkomen zijn de
instandhoudingsdoelstellingen niet in het geding.