Monitoringsonderzoek op het Museumkwartier als basis voor ontheffingsaanvraag de sloop van gebouw 7a

Uit overleg met RVO (dd 09-01-20140) blijkt dat RVO een volledig nieuw onderzoek verlangd als basis voor een ontheffingsaanvraag voor de sloop van gebouw 7a. Het werken met (als dan niet gedeeltelijke) worst-case scenario’s is niet mogelijk. RVO stelde dat de Gunstige Staat van Instandhouding voor de gewone dwergvleermuis in het geding is. Als dit zo is dan kan een ontheffing niet worden afgegeven. Daarom wordt ook een gedegen analyse verlangd van de cumulatieve effecten.  
 
Het huidige monitoringsonderzoek, dat in concept bekend is bij RVO.nl, werd niet zondermeer als afdoende beschouwd als basis voor de ontheffingsaanvraag.  
 
Tijdens het monitoringsonderzoek heeft de nadruk gelegen op het controleren of voorzieningen voor vleermuizen aan, in en bij gebouwen in gebruik zijn bij vleermuizen. Gebouw 7a is daarbij ook ‘meegenomen’, maar daarover is niet gerapporteerd. Gebaseerd op de soorten en ecologische functies voor vleermuizen, welke in de betreffende gebouwen (en omgeving) naar verwachting aanwezig kunnen zijn,  dient een volledig onderzoek conform het zogenaamde vleermuisprotocol (Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus et al., 2013 ) te worden uitgevoerd. 
 
In deze notitie wordt eerst bepaald welke soorten en functies te verwachten zijn, vervolgens hoe (methoden en intensiteit) een onderzoek conform het vleermuisprotocol opgezet dient te worden en die opzet wordt met het uitgevoerde monitoringsonderzoek vergeleken. Afwijkingen van het vleermuisprotocol worden beschreven samen met eventuele oplossingen.