Mogelijkheden voor realisatie van vleermuisvoorzieningen bij een pompgebouwtje, ter compensatie van de sloop van twee dienstwoningen te Hoenderloo.

De Zoogdiervereniging begeleidt de sloop van een tweetal dienstwoningen te Hoenderloo in opdracht van het Ministerie van Defensie. De woningen zijn in gebruik als verblijfplaatsen voor vleermuizen1. Sloop van deze woningen is ontheffingsplichtig in het kader van de Flora- en faunawet.  Recentelijk is in de directe omgeving van de dienstwoningen ook de camping ‘de Oase’ verwijderd. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen op deze camping (met name voor de Gewone grootoorvleermuis) maken naar alle waarschijnlijkheid onderdeel uit van het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen van de grootoorvleermuizen welke  in de twee dienstwoningen zijn gevonden2. 
 
Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag voor de dienstwoningen worden verschillende compenserende maatregelen voorgesteld, zoals de vergaande aanpassing van een pompgebouwtje zodat deze kan fungeren als verblijfplaats voor vleermuizen en het realiseren van andere aanvullende alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving van de dienstwoningen. De aanvullende alternatieve verblijfplaatsen dienen als versterking van het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen van de vleermuizen die gebruik maken van de dienstwoningen. 
 
De huidige notitie geeft een overzicht van de aanpassingen aan het pompgebouwtje. Het is een functioneel ontwerp. Op basis van deze notitie kan het technische ontwerp van het gebouwtje worden opgesteld dan wel aangepast.