Mogelijkheden voor realisatie alternatieve verblijfplaatsen ter compensatie van de sloop van twee dienstwoningen en camping Oase, te Hoenderloo

De Zoogdiervereniging begeleidt de sloop van een tweetal dienstwoningen te Hoenderloo in opdracht van het Ministerie van Defensie. De woningen zijn in gebruik als verblijfplaatsen voor vleermuizen1. Sloop van deze woningen is ontheffingsplichtig in het kader van de Flora- en faunawet.  Recentelijk is in de directe omgeving van de dienstwoningen ook de camping ‘de Oase’ verwijderd op het toiletgebouwtje na. De vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen op deze camping in het toiletgebouwtje (met name voor de Gewone grootoorvleermuis) maken naar alle waarschijnlijkheid onderdeel uit van het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen van de grootoorvleermuizen welke  in de twee dienstwoningen zijn gevonden. 
 
Als onderdeel van de ontheffingsaanvraag voor de dienstwoningen en camping Oase worden verschillende compenserende maatregelen voorgesteld, zoals de aanpassing van een pompgebouwtje zodat deze kan fungeren als verblijfplaats voor vleermuizen en het realiseren van andere aanvullende alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving van de dienstwoningen. De aanvullende alternatieve verblijfplaatsen dienen als versterking van het netwerk van vaste rust- en verblijfplaatsen van de vleermuizen die gebruik maken van de dienstwoningen. Naast bovenstaande maatregelen zijn op camping Oase al reeds in april 2013 vleermuiskasten opgehangen (zie bijlage 2). Het betreft 12 Schwegler 1FWkasten (overwinterskast). Tijdens een controle in juni was reeds één kast in gebruik door Gewone grootoorvleermuizen. 
 
De huidige notitie geeft een overzicht van de mogelijkheden voor het creëren van alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving. 
 
Op basis van deze notitie kan beslist worden welke objecten aangepast worden om – ook- te dienen als verblijfplaats voor vleermuizen. Vervolgens kunnen concrete ontwerpen worden opgesteld voor deze alternatieve verblijfplaatsen.