Advies vleermuisvriendelijke verlichting Leerdam

De gemeente Leerdam is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van een vleermuisvriendelijke lampkleur (bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.

Binnen het projectgebied zijn de Lingedijk en Diefdijk belangrijke migratieroutes van en naar overwinteringsgebieden. Aanpassingen aan verlichting hebben daarom daar veel effect op vleermuizen. De overige gebieden en wegen worden mogelijk gebruikt door de water- en (in mindere mate?) meervleermuis. Beide soorten zijn zeer lichtgevoelig. Daarom zal ook daar aanpassing van de verlichting effect hebben.