2013.38 rapportage wegvangen Pallas' eekhoorn fase5

Sinds 1998 komen ten zuidoosten van Weert Pallas’ eekhoorns (Callosciurus erythraeus) in het
wild voor. Deze zijn destijds bij een plaatselijke dierenhandelaar ontsnapt. De oorspronkelijk uit
China afkomstige Pallas’ eekhoorn treedt in gebieden waar de soort is uitgezet of ontsnapt op als
een invasieve exoot.
Naast het feit dat de Pallas’ eekhoorn een bedreiging vormt (verdringing) voor onze inheemse
(rode) eekhoorn (Sciurus vulgaris), bezorgt de soort in Weert en omgeving ook overlast door het
knagen aan bomen (bast), leidingen, dakbeschot, etc.
De Zoogdiervereniging heeft een tweetal inventarisaties uitgevoerd om een beeld te krijgen van het
verspreidingsgebied en de omvang van de populatie Pallas’ eekhoorns (Dijkstra et al., 2009, 2011).
Het laatste onderzoek schatte het aantal Pallas’ eekhoorns in en rond Weert op 45 tot 100
exemplaren. Het Ministerie van EZ (Team Invasive Exoten, NVWA) en Provincie Limburg hebben
de Zoogdiervereniging begin december 2011 opdracht gegeven de aanwezige populatie weg te
vangen. Sindsdien zijn enkele vangcampagnes uitgevoerd (Dijkstra & Bekker 2012, Dijkstra 2013).