2013.27 Eindrapport Vleermuisonderzoek Mozaiëk Wijchen 21-10-13

De gemeente Wijchen is voornemens het Cultureel Centrum ’t Mozaïek in
Wijchen deels te verbouwen cq. uit te breiden met een nieuwe bibliotheek en
hoofdentree. De werkzaamheden vinden geheel plaats aan de huidige
achterzijde van het pand (noordzijde / Campuszijde).
In opdracht van de gemeente Wijchen er een onderzoek uitgevoerd naar de
aanwezigheid van vleermuisfuncties aan de achterzijde van het gebouw. Het
onderzoek is uitgevoerd in 4 bezoeken in juli en augustus 2013, waarbij dit
onderzoek niet volledig voldoet aan het geldende vleermuisprotocol van de
Gegevensautoriteit Natuur, dat van toepassing is op onderzoeken in het kader
van de Flora- en faunawet.
Tijdens het onderzoek werden rond het gebouw nauwelijks vleermuizen
aangetroffen. Er zijn geen sporen gevonden die wijzen op (eerdere) bewoning
door vleermuizen. Uit het avondonderzoek met batdetectors (4 avonden) blijkt
dat vleermuizen geen gebruik maken van de achterzijde van het gebouw. Aan de
voorzijde is wel sprake van een paarverblijfplaats van een mannetje gewone
dwergvleermuis.
Voor de verbouwing / uitbreiding van ’t Mozaïek zijn er, in relatie tot
vleermuisfuncties, geen consequenties in het kader van de Flora- en faunawet.