2013.14 predatie gans Eindversie

De Grauwe Gans (Anser anser) is de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen tot een geschatte 35.000 broedparen in 2008 en een maximum lijkt voorlopig nog niet in zicht. Deze populatiegroei zorgt voor de nodige problemen, met name door de vraat van ganzen aan landbouwgewassen. Van de vos (Vulpes vulpes) is bekend dat hij predeert op ganzen en hun legsels, maar harde gegevens over de omvang hiervan, en het effect ervan op ganzenpopulaties, zijn er nog niet. In opdracht van het Faunafonds heeft in het broedseizoen van 2012 een pilotstudie plaatsgevonden in de Gelderse Poort om meer inzicht te krijgen in de invloed van de vos op de Grauwe Gans. Binnen deze pilotstudie stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 1) in welke mate hebben vossen invloed op de vestiging van Grauwe Ganzen, 2) in welke mate prederen vossen legsels van Grauwe Ganzen en 3) in welke mate prederen vossen kuikens van Grauwe Ganzen.