2013.14 predatie gans Eindversie

De Grauwe Gans (Anser anser) is de afgelopen 50 jaar enorm toegenomen tot een geschatte
35.000 broedparen in 2008 en een maximum lijkt voorlopig nog niet in zicht. Deze populatiegroei
zorgt voor de nodige problemen, met name door de vraat van ganzen aan landbouwgewassen. Van
de vos (Vulpes vulpes) is bekend dat hij predeert op ganzen en hun legsels, maar harde gegevens
over de omvang hiervan, en het effect ervan op ganzenpopulaties, zijn er nog niet. In opdracht van
het Faunafonds heeft in het broedseizoen van 2012 een pilotstudie plaatsgevonden in de Gelderse
Poort om meer inzicht te krijgen in de invloed van de vos op de Grauwe Gans. Binnen deze
pilotstudie stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: 1) in welke mate hebben vossen
invloed op de vestiging van Grauwe Ganzen, 2) in welke mate prederen vossen legsels van Grauwe
Ganzen en 3) in welke mate prederen vossen kuikens van Grauwe Ganzen.
Het onderzoek is in twee gebieden binnen de Gelderse Poort uitgevoerd: de Groenlanden in de
Ooijpolder en de Bemmelse Polder.