2013.06 vleermuisonderzoek Schuttersbosch Eindhoven

In de wijk Schuttersbosch te Eindhoven zijn verschillende typen woningen aanwezig,
waaronder 32 zgn. Oostenrijkse woningen. Bij 26 Oostenrijkse woningen zal in de loop van
2013 de buitenkant worden geschilderd en het dak worden vervangen. De overige 6
Oostenrijkse woningen worden bij leegkomst gesloopt.
Vanuit de verplichtingen van de Flora- en faunawet dient voorafgaand aan de
werkzaamheden onderzoek plaats te vinden naar de eventuele aanwezigheid van
verblijfplaatsen van vleermuizen in de te renoveren en te slopen woningen. Hierbij gaat het
vooral om de mogelijke aanwezigheid van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus), de ruige dwergvleermuis (P. nathusii) en de laatvlieger (Eptesicus
serotinus). Bij het daadwerkelijk aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen zal gekeken
moeten worden welke effecten de renovatie- dan wel sloopwerkzaamheden hierop zullen
hebben en welke mitigerende dan wel compenserende maatregelen genomen dienen te
worden om eventuele negatieve effecten te voorkomen of tenminste zo beperkt mogelijk te
houden.