2013.10 eindrapport VONZ 2012

Het Ministerie van Economische Zaken investeert in het gericht laten verzamelen van verspreidingsgegevens van verschillende beschermde soorten. De Gegevensautoriteit Natuur heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven om ook in 2012 verspreidingsonderzoek naar enkele beschermde zoogdiersoorten te coördineren. In 2012 richtte het verspreidingsonderzoek zich op de contractsoorten noordse woelmuis, waterspitsmuis en grote bosmuis, in combinatie met het vergroten van het vrijwilligersnetwerk.
De veldspitsmuis is geen contractsoort, maar aanvullend opgenomen in deze rapportage. Het is een soort van tabel 3 van de Flora- en faunawet.
Noordse woelmuis, waterspitsmuis en grote bosmuis zijn doorlopende contractsoorten. In 2012 zijn deze soorten alleen onderzocht middels het braakbalonderzoek. Net als in 2011 maakt in 2012 onderzoek naar het voorkomen van noordse woelmuis met behulp van inloopvallen geen onderdeel uit van de opdracht. De methodiek van het braakbalonderzoek en de bruikbaarheid ten behoeve van het verspreidingsonderzoek is beschreven door Bekker (20051).