2012-34 Advies vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar Zoogdiervereniging 2012

De gemeente Zevenaar is voornemens de openbare verlichting in het buitengebied van de gemeente
in de komende jaren te vervangen. Hierbij wil zij zoveel mogelijk rekening houden met het in het
buitengebied aanwezige vleermuizen, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting
(bijvoorbeeld amber [590 nm +/- 20 nm] zoals dat door Innolumnis wordt aangeboden) en andere
mogelijke maatregelen om lichthinder te voorkomen. Zij heeft de Zoogdiervereniging gevraagd aan
te geven op welke locaties de toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting zinvol is.