2011.49 Vleermuisonderzoek Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft plannen om het huidige bezoekerscentrum en het kantoorgebouw aan de
Kitsweg in het Oostvaarderplassen-gebied te slopen (afbeelding 1a). In plaats daarvan zijn ten
zuiden van de spoorlijn Lelystad - Almere een bezoekerscentrum met een gecombineerde functie
van kantoorgebouw en natuuractiviteitencentrum, vier (houten) ‘ecolodges’ en een
natuurkampeerterrein gepland (afbeelding 1b). Het nieuwe bezoekerscentrum zal als poort voor het
Oostvaarderplassen-gebied gaan fungeren en naar verwachting zo’n 150.000 bezoekers per jaar
kunnen trekken.
Uitvoering van de plannen kan mogelijk leiden tot het overtreden van verbodsbepalingen van de
Flora- en faunawet. In de te slopen gebouwen en eventueel te kappen bomen kunnen
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn en het plangebied heeft daarnaast naar verwachting
voor vleermuizen de functie van foerageergebied en mogelijk ook vliegroute. Het was daarom
noodzakelijk dat in het kader van de plannen onderzoek plaats zou vinden naar de aanwezigheid
van vleermuizen en de functies van het landschap in het plangebied voor vleermuizen.