2011.42 muizen Oostvaardersplassen 2011

In het buitenkaadse deel van de Oostvaardersplassen grazen jaarrond Heckrunderen,
koniks en edelherten. Het effect van deze dieren op het afwezig dan wel aanwezig zijn
van muizen is regelmatig een onderwerp van discussie geweest. De toename van de
grote herbivoren gedurende de afgelopen jaren zou hebben geleid tot het in
toenemende mate of zelfs volledig verdwijnen van het biotoop voor muizen en
daardoor schadelijk zijn voor muizen etende roofvogels. Bemonstering van muizen in
intensief begraasde kortgrazige begroeiingen o.a. in vergelijking met exclosures,
waardoor grote herbivoren worden buitengehouden, zouden dat aantonen (Bijlsma
2008, Beemster et al. 2011).
Uit onderzoek blijkt dat de grote herbivoren in het groeiseizoen het terrein anders
gebruiken dan buiten het groeiseizoen. Er zijn delen die in het groeiseizoen worden
begraasd, waarbij andere delen in die periode veel minder of nauwelijks worden
gebruikt. Deze andere delen worden dan buiten het groeiseizoen (winter) bezocht.
Het resultaat is een wisselende graasdruk door de seizoenen heen over de
verschillende vegetatietypen