2010.33 Natuurwaardenonderzoek Koudenhoorn

Toetsing van de herinrichtingsplannen van het eiland Koudenhoorn (Warmond) aan de F&Fwet voor de noordse woelmuis, Vleermuizen en rugstreeppad