2010.27 Vleermuisinventarisatie Maashorst

In de periode juli 2009 tot en met juli 2010 is een uitgebreid vleermuisonderzoek
uitgevoerd in het gebied van de RLNE ‘De Maashorst’. Middels batdetectoronderzoek, met boomcamera’s en video en mistnetten zijn 9 deelgebieden op het voorkomen van vleermuizen onderzocht. Er zijn 1437 waarnemingen gedaan van 8 vleermuissoorten.