2008.46 Inschatting effecten ruimtelijke ingrepen Lingekwartier op vleermuizen

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het maken van een inschatting van
aanwezige functies voor vleermuizen in het plangebied op locaties waar ingrepen zijn voorgesteld.
Tevens is de Zoogdiervereniging VZZ door RPS/BCC gevraagd aan te geven welke aanpassingen
noodzakelijk zijn om vleermuisfuncties te kunnen waarborgen. Daarnaast is gevraagd om in deze
rapportage aan te geven waar extra veldwerk noodzakelijk is om een goede inschatting te maken.