2008.03 Voortgangsonderzoek naar de verspreiding van noordse woelmuis, waterspitsmuis en veldspitsmuis in 2006 m.b.v. braakbalanalyse

In 2006 is gestart met het project ‘Inhaalslag soorten’. Binnen het project ‘Inhaalslag soorten’ heeft het braakbalonderzoek als doel, van een maximale hoeveelheid kilometerhokken, het wel- of niet voorkomen van genoemde prioritaire soorten te bepalen (2006 is hierbij het eerste van een
vijfjarige cyclus).