2007.54 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in de Jan Durkspolder, Wolwarren, Wolwarren,

Delen van de gebieden Jan Durkspolder, Wolwarren, Lytse Mear en Wester Sanning, allen
onderdeel van het laagveenmoerasgebied de Alde Feanen, zijn in de periode 2006-2007
heringericht in het kader van het LIFE-project Habitatverbetering Noordse woelmuis. In 2004 is een eerste inventarisatie met inloopvallen uitgevoerd om de nul-situatie in genoemde
onderzoeksgebieden aangaande de muizenpopulaties te kunnen bepalen (Bekker, 2004). In 2007
diende dit onderzoek herhaald te worden om eventuele veranderingen vast te kunnen stellen. De
eigenaar van de terreinen, It Fryske Gea, heeft de Zoogdiervereniging VZZ opdracht gegeven om
dit herhalingsonderzoek uit te voeren.