2007.52 Pilot Auto- en bootvleren

De Gegevensautoriteit Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft in
maart 2007 Zoogdiervereniging VZZ gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor het
opzetten van een meetnet waarin met behulp van auto of boot vleermuizen worden geteld. Doelsoorten van het meetnet ‘Auto- en bootvleren’ zijn de ruige dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger, de meervleermuis en de watervleermuis. Met de verzamelde gegevens berekent het CBS indexcijfers en trends op het niveau van Habitatrichtlijngebieden, fysisch geografische regio's en begroeiingtypen of vergelijkbare eenheden op landelijk en regionaal niveau (zoals provincies).