2007.057 Vleermuisinventarisatie

Voor het Providentia-terrein bestaan plannen voor een gedeeltelijke herinrichting,
waarbij het voor zover bekend vooral gaat om nieuwbouw en verbouw van bestaande
bebouwing. In het kader van de Flora- en faunawet dient voorafgaand aan de uitvoering
van herinrichtingsactiviteiten een onderzoek plaats te vinden naar de aanwezigheid van
beschermde flora- en fauna op het terrein. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door
Nieuwland Advies B.V. Deze heeft de Zoogdiervereniging VZZ (VZZ) opdracht gevraagd
een onderzoek uit te voeren naar de vleermuiswaarden van het gebied.