2007.04 De betekenis van laanbomen in Griendtsveen voor vleermuizen

De gemeente Horst aan de Maas wil op verschillende plaatsen in Griendtsveen maatregelen aan beplanting uitvoeren, waaronder de kap van zo’n 200 laanbomen. Dit kan nadelig zijn voor vleermuizen, die de bomen als verblijfplaats, foerageergebied en vliegroute kunnen gebruiken. Om na te gaan of, en zo ja op welke manier, vleermuizen de bomen gebruiken is in 2006 een inventarisatie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er in de bomen verblijfplaatsen zijn van vier of vijf vleermuissoorten, waarbij de watervleermuis met zo’n 230 dieren veruit het talrijkste is. Waarschijnlijk is het aanbod aan boomholten nu een beperkende factor voor boombewonende vleermuissoorten.