2007.028 Voorkomen van vleermuizen op het Jessurunkamp, een onderzoek naar aanwezigheid en functies

Het plangebied Jessurunkamp heeft voor verschillende vleermuissoorten functies

als verblijfplaats, kraamkolonie, winterverblijfplaats, jachtgebied en vliegroute. In

het gebied zijn alleen soorten aangetroffen die niet zeldzaam zijn.

De aanwezigheid van een kleine kraamgroep gewone dwergvleermuizen, de paarverblijven

van gewone dwergvleermuizen en een aantal overwinterende vleermuizen in enkele kelders

is van algemeen belang te noemen. Het terrein biedt een grote kans om de

hotspotfunctie voor overwinterende vleermuizen te versterken.