2006.50 Vleermuizen en windenergie

In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Dat ook verschillende vleermuissoorten en hun leefgebied aan mogelijk negatieve effecten bloot kunnen staan
en risico’s lopen, is in Nederland pas relatief recent onderwerp van discussie en van afweging in de planvorming.