Publicatieoverzicht

Risicoanalyse graverij in dijken door bevers in de Gelderse Poort - Deel 2: Gendtse Polder & Lobberdense Waard

2017

De beverpopulatie in Nederland neemt snel toe. Dat maakt het risico op het graven in waterkeringen ook groter. Waterschap Rivierenland ziet hierin terecht een risico voor de waterveiligheid. Het waterschap heeft de Zoogdiervereniging gevraagd een risicoanalyse uit te voeren in een deel van de Gelderse Poort, als vervolg op een eerdere vergelijkbare studie in de Bemmelse Waard (Dijkstra 2016).

Baggeren en bevers, Nieuwe Wetering Appeltern

2017

Het waterschap Rivierenland wil vanaf aankomende winter (2017/2018) een deel van de Nieuwe Wetering bij Appeltern baggeren om voldoende afvoer van water te kunnen garanderen. In de Nieuwe Wetering leven sinds enkele jaren bevers. De aanwezigheid van de bever stelt het waterschap voor een probleem. De beperkingen aan het uit kunnen voeren van werkzaamheden vanwege de aanwezigheid van de bevers zijn dusdanig dat de effectiviteit van het baggeren deels teniet wordt gedaan: volgens de soortenstandaard voor de bever mag er binnen een straal van 20 m van een hol of burcht niet worden gebaggerd.

Relatieve kwaliteit als foerageergebied van het Museumkwartier en de Bernhardkazerne/Vlasakkers voor de gewone dwergvleermuis en andere vleermuizen

2017

Op het Museumkwartier zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties gesloopt, waarbij is gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en gerichte mitigatie en compensatie. Binnen het onderhavige project gaat het om het slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523.  
 

Soort- en individuele herkenning van noordse woelmuis met eDNA: een pilot langs het kanaal Omval Kolhorn

2017

De provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om door middel van een praktijktest na te gaan of in suboptimale leefgebieden de eDNA methodiek kan worden ingezet om de aanwezigheid van noordse woelmuizen vast te stellen en om te testen of uit keutels van noordse woelmuizen DNA voor identificatie en vaststelling van individuele genetische profielen kan worden verkregen. De genetische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research (Alterra). 

Zwermen in de Winter - Inventarisatie van winterverblijfindicerend en bevestigend zwermgedrag van de gewone dwergvleermuis in de gemeente Ede

2017

De gemeente Ede is op weg om te gaan werken met een Soortenmanagement Plan (verder SMP) voor vleermuizen en mogelijk een daarop gebaseerde Gebiedsgerichte Ontheffing (verder GO) in het kader van de Wet natuurbescherming (voor januari 2017 de Flora- en faunawet).  
 

Wezel en hermelijn - Een literatuuronderzoek naar habitatvoorkeur en monitoringstechnieken

2017

Dit rapport betreft een literatuurstudie naar habitatvoorkeur en monitoringstechnieken met betrekking tot wezel (Mustela nivalis) en hermelijn (Mustela erminea). De literatuur is onder andere bemachtigd via RuQuest, Google Scholar en Web of Knowledge. Hoewel slechts enkele studies zijn uitgevoerd naar de habitatvoorkeur van de wezel, is hiervan met de literatuurstudie toch een redelijk beeld ontstaan. Duidelijk is dat de wezel in een grote diversiteit aan landschappen voorkomt. De aanwezigheid van dekking is echter noodzakelijk voor het voorkomen van de soort.

Faunasoorten van bossen - Pilot voor een methodiek om te bepalen welke faunasoorten in een regio belangrijk zijn voor bosbeheer

2017

De VBNE heeft namens een aantal terreinbeherende organisaties aan de Zoogdiervereniging (namens de soortenorganisaties) gevraagd hoe zij kunnen worden ondersteund met een methodiek die beschikbare kennis ontsluit, zodat beheerders zonder veel werk kunnen bepalen wat belangrijke soorten zijn waarvoor zij zich willen inzetten in hun bos-regio.