Publicatieoverzicht

Samenleven met vleermuizen in de ‘Inktpot’ hoofdgebouw 3, Prorail

2017

In Nederland overwinteren een aantal soorten vleermuizen in gebouwen. Soms leidt dat tot situaties waarbij vleermuizen in aanraking kunnen komen met mensen. Hoofdgebouw drie van Prorail, te Utrecht (lokaal bekend als ‘de Inktpot) is een dergelijk gebouw. Regelmatig worden vleermuizen rondvliegend in het gebouw waargenomen. Een heel enkele keer komt een medewerker in directe aanraking met een vleermuis, zo ook in het najaar van 2016. De angst dat hierdoor een besmetting met een virus kon optreden zorgde voor veel onrust.

Teruggang aantal overwinterende baardvleermuizen in Kamp Westerbork II - Vervolgonderzoek naar lokale oorzaken rond de aardappelkelder

2017

De aardappelkelder van voormalig Kamp Westerbork was tot voor kort de belangrijkste winterverblijfplaats voor baardvleermuizen in Noord-Nederland. Sinds 2012 loopt het aantal overwinterende vleermuizen echter sterk terug. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de achteruitgang is het vervolgonderzoek gericht op de mogelijke lokale oorzaken en regionale oorzaken van achteruitgang.  
 

Pilot vleerMUS – Meetnet Urbane Soorten voor vleermuizen Utrecht 2016

2017

Het urbane gebied in Nederland (en wereldwijd) groeit en speelt voor vleermuizen een grote rol als verblijfs- en jachtgebied. Tevens is het een zeer dynamisch gebied waarin veel ruimtelijke ontwikkelingen spelen. Om negatieve gevolgen op (beschermde) gebouwbewonende diersoorten, zoals verschillende soorten vleermuizen, te voorkomen én de ontwikkeling van urbaan gebied mogelijk te maken, wordt steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde gebiedsgerichte ontheffingen. Een onderdeel van dergelijke ontheffingen is monitoring van de staat van instandhouding van vleermuizen.

Aanvullend advies - Second opinion verlichting trainingsvelden HC Bloemendaal in relatie tot vleermuizen

2017

Hockeyclub Bloemendaal wil twee nog niet verlichte hockeyvelden – de velden 3 en 4 - gaan verlichten om de mogelijkheid tot het gebruik als trainingsveld te verruimen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en de ingreep, zie Koopman-van Roon (2016).  
 
Ten aanzien van de twee nog te verlichten trainingsvelden 3 en 4, evenals de twee al verlichte velden 1 en 2, kunnen nog verdergaande maatregelen worden genomen om lichthinder in het algemeen te voorkomen.  
 
In deze aanvullende notitie wordt kort toegelicht wat er mogelijk zou zijn.  
 

Second opinion verlichting trainingsvelden HC Bloemendaal in relatie tot vleermuizen

2017

Hockeyclub Bloemendaal wil twee nog niet verlichte hockeyvelden – de velden 3 en 4 - gaan verlichten om de mogelijkheid tot het gebruik als trainingsveld te verruimen. Voor een gedetailleerde beschrijving van het plangebied en de ingreep, zie Koopman-van Roon (2016).  De gemeente Bloemendaal moet daartoe het bestemmingsplan aanpassen. De gemeente wil daarom weten of een verandering van het bestemmingsplan in die zin in overeenstemming is met de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb vervangt o.a. de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 1 januari 2017.  
 

Ecologisch werkprotocol herontwikkeling FSW

2017

Dit ecologisch werkprotocol is gemaakt voor de uitvoerders van de herontwikkeling van Faculteit der Sociale Wetenschappen (hierna: FSW) te Nijmegen. De voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop van de FSW-gebouwen met uitzondering van de hoogbouw. Op deze plek zal vervolgens nieuwbouw worden gerealiseerd en herinrichting plaatsvinden van het vrijgekomen grondvlak. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Universitair Vastgoed Bedrijf. De kaart van het plangebied staat in bijlage 1.  

Werkplannen NEM Zoogdieren 2017-2018

2017

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ, Alterra-WOT, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en de provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetnetten af te stemmen op de informatiebehoeften met betrekking tot het rijksbeleid (neergelegd in het Natuurbeleidsplan, Rode lijsten, Nota’s Waterhuishouding, Nationale Milieubeleidsplannen etc.) van de diverse ministeries. Deze informatiebehoeften zijn vertaald in meetdoelstellingen.

Jaarverslag NEM Zoogdieren 2016-2017

2017

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ, Alterra-WOT, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en de provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetnetten af te stemmen op de informatiebehoeften met betrekking tot het rijksbeleid (neergelegd in het Natuurbeleidsplan, Rode lijsten, Nota’s Waterhuishouding, Nationale Milieubeleidsplannen etc.) van de diverse ministeries. Deze informatiebehoeften zijn vertaald in meetdoelstellingen.

Van Mook tot Maastricht - integrale landschappelijke aanpak migratielandschap voor vleermuizen van Maas en Julianakanaal

2017

De Zoogdiervereniging heeft in opdracht van de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Peel en Maasvallel en Waterschap Roer en Overmaas (tegenwoordig Waterschap Limburg) een project uitgevoerd, gericht op het uitwerken van de knelpunten en kansen voor vleermuizen in het migratielandschap van Maas en Julianakanaal in het gebied van Mook tot Maastricht.