Publicatieoverzicht

Herkomst en verspreidingsgeschiedenis van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus (Pallas, 1776)) in West-Europa, in het bijzonder in Nederland

2018

Artikel in Lutra 61-2, 2018

 

Trefwoorden / keywords

biogeografie, noordse woelmuis, root vole, Microtus oeconomus arenicola, ondersoorten, subspecies, herkomstgebieden, postglaciale verspreidingsroutes, fysisch-geografische kenmerken leefgebied, behoud en bescherming.

Telganger / 2018-2 / oktober

2018
 • Voorwoord
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bever en Otter
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (konijn)
 • NEM Meetnet Dagactieve Zoogdieren (BMP)
 • NEM Meetnet Zoldertellingen Vleermuizen
 • Ingezonden stuk: Sfeerverslag Zoldertellingen Regio De Kempen (NB)
 • NEM Verspreidingsonderzoek Bunzing Boommarter
 • NEM Meetnet Hazelmuis
 • NEM Meetnet Wintertellingen Vleermuizen
 • NEM Verspreidingsonderzoek Muizen
 • NEM Meetnet Vleermuis Transecttellingen
 • Ingezonden stuk: Monitoring bever Habitatrichtlijngebieden

Beheerwijzer landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen

2018

De Zoogdiervereniging en Silvavir laten in de brochure ‘Beheerwijzer – landschappelijke maatregelen voor kleine marterachtigen’ zien met welke eenvoudige maatregelen landschapsbeheerders kleine marterachtigen kunnen helpen. Deze brochure kan ook als leidraad fungeren ten behoeve van mitigerende en compenserende maatregelen als dat nodig is vanwege ruimtelijke ontwikkelingen.  De eenvoudige maatregelen die in de brochure worden aangereikt dragen daarnaast bij aan de kleinschaligheid, diversiteit en belevingswaarde van het landschap.

Inventarisatie van kleine marterachtigen in vier onderzoeksgebieden rond Deventer

2017

“Al sinds lange tijd gaan soorten van het kleinschalige cultuurlandschap achteruit, waaronder de kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing”. De eerste zin uit de Aanleiding van een fondsaanvraag ‘Projectplan beheerondersteunend onderzoek en beheerwijzer kleine marters’ geeft aan dat het niet goed gaat met de kleine marterachtigen in Nederland. Maar wat zijn daar de oorzaken van? Die vraag is lastig te beantwoorden, omdat over kleine marters een chronisch gebrek aan informatie is. Het is geen makkelijke soortgroep om te onderzoeken.

Werkwijze bever bij RWS

2017

Deze werkwijze geeft richting aan de visie van Rijkswaterstaat ten aanzien van het beheer van bevers en heeft tot doel om op de korte termijn de organisatie intern te informeren hoe in de uitvoeringspraktijk van projecten (planuitwerking, aanleg, beheer en onderhoud) om te gaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers. Enerzijds om verstoring en schade te voorkomen, anderzijds om al vroegtijdig in de planningsfase voor te sorteren op de aanwezigheid van deze soort en (inrichting)maatregelen te nemen die verstoring en/of schade in de toekomst kunnen voorkomen.

Plan Van Aanpak - Verplaatsing Rijswijkse eikelmuizen naar Zuid-Limburg 2017

2017

In de herfst van 2016 zijn tijdens de herontwikkeling van een volkstuinencomplex in Rijswijk 27 eikelmuizen gevonden. Duidelijk is dat deze dieren ver buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied voorkwamen. De herkomst van de dieren is onbekend, maar ze zijn zeker door menselijk toedoen in Rijswijk terecht gekomen. Aangezien het leefgebied op het moment van ontdekken al grotendeels vernietigd was, en de eikelmuizen in Rijswijk door isolatie geen duurzame toekomst hadden, zijn ze weggevangen en tijdelijk ondergebracht in dierentuinen Diergaarde Blijdorp en GaiaZoo.

Vleermuizen in de Grote kerk van Veere - Functies en uitwerking van een mitigatieplan

2017

Stichting Monumenten Bezit is recent eigenaar geworden van de Grote kerk in Veere. De stichting is voornemens enkele aanpassingen aan de kerk te doen zodanig dat de kerk aantrekkelijker wordt voor nieuwe exploitanten. 
 
De grote kerk werd al kort na de bouw niet meer gebruikt als kerk, maar midden in de 1800 eeuw tot kerk verbouwd tot ziekenhuis. Er zijn toen tussenvloeren aangebracht en de ramen zijn verkleind/aangepast. Ook zijn er binnen dwarsmuren geplaatst. Begin deze eeuw zijn de raamkozijnen vervangen die op enige afstand van de muren geplaatst zijn.