Publicatieoverzicht

Quickscan beschermde natuurwaarden Linneausgebouw - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten

2018

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het Linneausgebouw gelegen aan de Heyendaalseweg 137.  
 
Door middel van een Quickscan is het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Beschermde flora wordt ingeschat als geheel afwezig. Muurplanten zijn afwezig. Het gebouw en de directe omgeving is geen geschikt leefgebied voor amfibieën en reptielen. 
 

Pilot ANLb-beleidsmonitoring wezel en hermelijn

2018

In 2015 is in opdracht van BIJ12 een meetnetontwerp opgesteld voor een aantal zoogdiersoorten ten behoeve van de Beleidsmonitoring ANLb, (gericht op het monitoren van de effecten van agrarisch natuurbeheer op landelijk niveau (Van Norren et al., 2015). Drie van de doelsoorten betroffen wezel, hermelijn en bunzing: de ‘kleine marters’. Op 26 augustus 2015 hebben BIJ12, CBS en de provincies het specifieke meetnetontwerp voor wezel, hermelijn en bunzing t.b.v. Beleidsmonitoring ANLb besproken.

Werkplannen NEM Zoogdieren 2018-2019

2018

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ, Alterra-WOT, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en de provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetnetten af te stemmen op de informatiebehoeften met betrekking tot het rijksbeleid (neergelegd in het Natuurbeleidsplan, Rode lijsten, Nota’s Waterhuishouding, Nationale Milieubeleidsplannen etc.) van de diverse ministeries. Deze informatiebehoeften zijn vertaald in meetdoelstellingen.

Jaarverslag NEM Zoogdieren 2017-2018

2018

Het NEM Zoogdieren is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband van het Ministerie van EZ, Alterra-WOT, Rijkswaterstaat, het Planbureau voor de Leefomgeving, het CBS en de provincies. Het NEM heeft tot doel bestaande en nog te ontwikkelen meetnetten af te stemmen op de informatiebehoeften met betrekking tot het rijksbeleid (neergelegd in het Natuurbeleidsplan, Rode lijsten, Nota’s Waterhuishouding, Nationale Milieubeleidsplannen etc.) van de diverse ministeries. Deze informatiebehoeften zijn vertaald in meetdoelstellingen.

Plan van aanpak - Beheermaatregelen voor de eikelmuis op de Bemelerberg en omgeving

2018

In 2017 is een populatie eikelmuizen (Eliomys quercinus) afkomstig uit Rijswijk uitgezet op de Bemelerberg (Limburg). De populatie in Rijswijk bevond zich buiten het natuurlijke verspreidingsgebied. Er bestond de noodzaak om de populatie te verplaatsen vanwege woningbouw. Na genetisch onderzoek, een habitatgeschiktheidsanalyse en het treffen van voorzieningen, in de vorm van nestkasten en schanskorven in het nieuwe leefgebied, zijn de eikelmuizen in de zomer van 2017 overgeplaatst naar de Bemelerberg en omstreken.

Populatiemonitoring vleermuizen in het aardbevingsgebied in Groningen in relatie tot het aardbevingbestendig renoveren van woningen

2018

In het aardbevingsgebied in Groningen worden woningen gerenoveerd. In deze woningen zijn verblijfplaatsen van verschillende soorten gebouwbewonende vleermuizen aanwezig. Deze verblijfplaatsen zijn juridisch beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Het Centrum Veilig Wonen (CVW) gaat op advies van het bevoegd gezag het verdwijnen van verblijfplaatsen van vleermuizen mitigeren door vleermuisvoorzieningen in te bouwen. Monitoring moet uitwijzen of deze operatie succesvol wordt uitgevoerd.

Evaluatie baggeren en bevers, Nieuwe Wetering Appeltern

2018

Het waterschap Rivierenland heeft afgelopen winter (2017/2018) een deel van de Nieuwe Wetering bij Appeltern gebaggerd om voldoende afvoer van water te kunnen garanderen. In de Nieuwe Wetering leven sinds enkele jaren bevers. De aanwezigheid van bevers betekent dat werkzaamheden niet zomaar uitgevoerd mogen worden. De soortenstandaard bever stelt dat binnen een straal van 20 m van een hol of burcht niet mag worden gebaggerd.

Monitoringsplan voor kleine marterachtigen en de egel in Drenthe

2018

Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming. Ten tijde van de vaststelling van de Wet natuurbescherming heeft de provincie Drenthe besloten om de kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, wezel) en egel vrij te stellen van ontheffing voor handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer en onderhoud. Met daarbij de toezegging aan Provinciale Staten (PS) om de verspreiding en populatie van deze dieren te monitoren met het oog op de (gunstige staat van) instandhouding van deze soorten in de provincie Drenthe. 
 

3D bone analysis for improving species identification: a case study on scapulae of selected small toothed whales occurring along the Dutch coast

2018

Artikel in Lutra 61-2, 2018

 

Trefwoorden / keywords:

automated image analysis, bioinformatics, cetaceans, interactive identification key, Linnaeus NG, photogrammetry, harbour porpoise (Phocoena phocoena), common dolphin (Delphinus delphis), white-beaked dolphin (Lagenorhynchus albirostris).