Publicatieoverzicht

De bever in het Heelsumse beekdal; mitigatieplan

2014

Ten zuiden en oosten van Heelsum stroomt De Heelsumse beek. Het Waterschap Vallei en Veluwe wil het traject van de beek tussen de N225 en de Rijn herinrichten. 

Deze notitie heeft tot doel een beeld te geven hoe de bever het projectgebied gebruikt en waar nodig adviezen te geven om mitigerende maatregelen te treffen om het project doorgang te kunnen laten vinden en tegelijkertijd de betreffende bevervestiging te behouden. 
 

Ecologische begeleiding MOB Wanroij: Verslaglegging veldbezoek augustus

2014

Op het terrein van de voormalige MOB Wanroij worden de gebouwen gerenoveerd en wordt een ‘openlucht’ museum gerealiseerd. De verschillende gebouwen worden door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Renovatie van de gebouwen leidt tot aantasting van verblijfplaatsen worden aangetast en mogelijke slachtoffers onder de vleermuizen. Dit is in overtreding is met de flora- en faunawet indien er geen verdere maatregelen worden getroffen. Daarom is een ontheffing van de ffwet aangevraagd.

Begeleiding onderzoek naar winterverblijven Utrecht

2014

De gemeente Utrecht wil de winterverblijven van de gewone dwergvleermuis in kaart brengen. Daartoe heeft zij het Bureau van de Zoogdiervereniging gevraagd een onderzoeksstrategie op te zetten en het onderzoek te begeleiden. Het huidig memo bevat de verslaglegging van de voorgestelde strategie, het startoverleg en de evaluatie. Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd door Bureau Tauw.  
 

Stand van zaken kleine aanpassingen t.b.v. vleermuizen op het museumkwartier

2014

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt het nieuwe nationaal militair museum gerealiseerd op het zogenoemde Museumkwartier. Als onderdeel daarvan zijn gebouwen geamoveerd en is het terrein opnieuw vormgegeven. Het laatste gebouw dat dient te worden verwijderd is gebouw 7a. Gebouw 7a wordt door de gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis als verblijfplaats gebruikt. Verwijdering van het gebouw betekent dat er verblijfplaatsen worden aangetast.

Onderzoek: Beoordeling geschiktheid voor waterspitsmuis van oever watergang, bedrijventerrein Veenendaal

2014

Aan de noordzijde van het bedrijventerrein De Batterijen in Veenendaal is een onderdoorgang onder het spoor gepland. Daardoor zal de rechteroever van de plaatselijke watergang worden aangetast. Een quickscan moet antwoord geven op de vraag of deze over geschikt is voor de waterspitsmuis. De rest van de watergang blijft intact. 

Onderzoek Vleermuisvriendelijke verlichting Zevenaar - Handleiding batlogger

2014

Vleermuizen zijn een bijzondere groep zoogdieren. In Nederland zijn er 17 verschillende soorten. ’s Zomers zijn er vleermuissoorten die in bossen leven, in kleinschalig agrarische gebieden en op landgoederen. Maar er zijn ook soorten die in en rond het stedelijk gebied leven. Het doen van onderzoek naar vleermuizen is niet eenvoudig. Individuen slapen overdag op plaatsen waar mensen niet of nauwelijks bij kunnen komen en komen pas in de avondschemer naar buiten om te eten. Als vleermuizen genoeg gegeten hebben gaan zijn weer slapen.

Stand van zaken Museumkwartier

2014

Op de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt het nieuwe nationaal militair museum gerealiseerd op het zogenoemde Museumkwartier. Als onderdeel daarvan zijn gebouwen geamoveerd en is het terrein opnieuw vormgegeven.  
 
Het is een langdurig proces (gestart in 2009-2010) en ook buiten het Museumkwartier hebben grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In het Museumkwartier en de omgeving daarvan waren meerdere gebouwen in gebruik door vleermuizen. Het betrof zeer waarschijnlijk één kolonie verspreid over meerdere groepen die meerdere locaties in gebruik had. 

Vestingwallen Doesburg - quick scan vleermuizen Notitie met betrekking tot de beoordeling van de vleermuiswaarden van de omwalling van Doesburg

2014

De kern van de voormalige vestingstad Doesburg (Ge) wordt aan de oost- en zuidzijde omgeven door 17e-eeuwse militaire verdedigingswallen: de Hoge en de Lage Linie. Deze wallen zijn momenteel in verval en gedeeltelijk ontoegankelijk. Onder de titel 'Beleef de linies' gaat de gemeente Doesburg in een meerjarig project de linies restaureren en beter toegankelijk en ‘beleefbaarder’ maken.