Publicatieoverzicht

The simplex and other forms of the upper third molar (M3) in the common vole (Microtus arvalis) in Zeeland, the Netherlands

2020

The frequencies of the various forms of M3 (simplex, transient and normal) in common (Microtus arvalis) voles were determined in different regions (all former islands) in the province of Zeeland, the Netherlands. A possible higher incidence of left-sidedness of simplex and transient M3 forms was also investigated. The frequency of simplex forms of M3 has not apparently been studied in any other part of the Netherlands, except for the north. Common vole specimens (1254 skulls) from owl pellets that were collected between 1995 and 2010 were studied.

Herkomst en verspreidingsgeschiedenis van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus (Pallas, 1776)) in West-Europa, in het bijzonder in Nederland

2018

Artikel in Lutra 61-2, 2018

 

Trefwoorden / keywords

biogeografie, noordse woelmuis, root vole, Microtus oeconomus arenicola, ondersoorten, subspecies, herkomstgebieden, postglaciale verspreidingsroutes, fysisch-geografische kenmerken leefgebied, behoud en bescherming.

Soort- en individuele herkenning van noordse woelmuis met eDNA: een pilot langs het kanaal Omval Kolhorn

2017

De provincie Noord-Holland heeft de Zoogdiervereniging gevraagd om door middel van een praktijktest na te gaan of in suboptimale leefgebieden de eDNA methodiek kan worden ingezet om de aanwezigheid van noordse woelmuizen vast te stellen en om te testen of uit keutels van noordse woelmuizen DNA voor identificatie en vaststelling van individuele genetische profielen kan worden verkregen. De genetische analyses zijn uitgevoerd in het laboratorium van Wageningen Environmental Research (Alterra). 

Zoogdieren in Zuid-Holland: noordse woelmuis, bever in N2000 gebieden en konijnen-tellingen

2016

De provincie Zuid-Holland heeft in het kader van monitoringsverplichtingen die voortkomen uit de Habitatrichtlijn behoefte aan (monitoring)gegevens over de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola), de bever (Castor fiber) en het konijn (Oryctolagus cuniculus). Aan de Zoogdiervereniging is gevraagd deze specifieke informatie te achterhalen en ter beschikking te stellen aan de provincie Zuid-Holland. 

Voorstel voor monitoring van de noordse woelmuis d.m.v. van eDNA in N2000-gebieden en andere leefgebieden

2016

In het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) wordt de noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) gemonitord door middel van het pluizen van uilenballen. Dat levert voldoende informatie op voor een landelijke trend van de verspreiding van de soort. De uitkomsten daarvan zijn voldoende voor de EU rapportages over de landelijke staat van instandhouding van deze soort.  
 

Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen van Schiphol Airport in 2015

2015

De graspercelen van Schiphol Airport blijken een prima biotoop te vormen voor 
veldmuizen. De aanwezigheid van deze veldmuizen trekt predatoren als buizerds, 
blauwe reigers en torenvalken, die op hun beurt een gevaar kunnen vormen voor 
het vliegverkeer. Medewerkers van Schiphol Airport proberen dan ook de 
veldmuisstand op hun terreinen op een aanvaardbaar minimum te handhaven. 
De veldmuisstand is van 2005 tot en met 2008 gemonitord door het KAD 
(Kenniscentrum Dierplagen). Er werd gemonitord middels de zogenaamde