Publicatieoverzicht

Staat van instandhouding Gelderland, factsheets voor 24 soorten

2019

De provincies zijn sinds 1 januari 2017 het bevoegd bezag voor de passieve en actieve soortenbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming op waaronder het beoordelen van ontheffingsaanvragen in het kader van ingrepen in de fysieke leefomgeving en schadebeleid. Bij het al dan niet kunnen verlenen van een ontheffing zijn de gevolgen voor de (gunstige) staat van instandhouding een belangrijk criterium. De provincie wil daarom van een aantal soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn weten wat de ‘gezondheid’ van de populatie van Gelderland is.

Deelrapportage 3 extra projecten NEM-Zoogdieren 2015

2015

Vanuit het WOT Natuur & Milieu is aan het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven voor een vijftal extra NEM-projecten, uit te voeren in 2015. In het opgestelde Werkplan d.d. 13 augustus 2015, is een koppeling gelegd tussen de betaalmomenten, de planning en de op te leveren deelproducten. De motivatie hiervoor is dat per oplevermoment het project in principe overdraagbaar moet zijn. In deze derde deelrapportage (30-nov) is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de vijf extra NEM-projecten.  
 

Second opinion - ‘Bevers en de geplande overnachtingshaven Spijk’

2015

De Boven-Rijn en Waal behoren tot de drukst bevaren vaarwegen in Nederland. Schippers zijn verplicht om op tijd rust te nemen om de veiligheid te waarborgen. Daarvoor zijn buiten de vaargeul voldoende ligplaatsen noodzakelijk. Tussen Tiel en de Duitse grens is er sprake van een aanzienlijk tekort aan overnachtingsplaatsen. Zonder aanvullende plaatsen kan een deel van de vloot niet optimaal opereren en/of veroorzaakt zij hinder voor de overige vaart.

Mogelijkheden geluiden forum voor NEM meetnet vleermuis transecttellingen

2015

Vrijwilligers binnen het  hebben aangegeven tijdens de jaarlijkse enquête en tijdens 1op-1 contacten dat zij graag met andere vrijwilligers ervaringen zouden willen delen en vragen zouden willen stellen. Zo leren zij bij en hebben ze het gevoel bij een grotere groep te horen (community).   Voor de duurzaamheid van het meetnet is het van groot belang dat de vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen en het voor een deel als een eigen meetnet beschouwen. Het onderdeel voelen van een community draagt daar sterk aan bij. Nieuwe vrijwilligers krijgen momenteel drie korte trainingen.

Deelrapportage 2 extra projecten NEM-Zoogdieren 2015

2015

Vanuit het WOT Natuur & Milieu is aan het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven voor een vijftal extra NEM-projecten, uit te voeren in 2015. In het opgestelde Werkplan d.d. 13 augustus 2015, is een koppeling gelegd tussen de betaalmomenten, de planning en de op te leveren deelproducten. De motivatie hiervoor is dat per oplevermoment het project in principe overdraagbaar moet zijn. In deze tweede deelrapportage (30-okt) is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de vijf extra NEM-projecten

Deelrapportage 1 extra projecten NEM-Zoogdieren 2015

2015

Vanuit het WOT Natuur & Milieu is aan het Bureau van de Zoogdiervereniging opdracht gegeven voor een vijftal extra NEM-projecten, uit te voeren in 2015. In het opgestelde Werkplan d.d. 13 augustus 2015, is een koppeling gelegd tussen de betaalmomenten, de planning en de op te leveren deelproducten. De motivatie hiervoor is dat per oplevermoment het project in principe overdraagbaar moet zijn. In deze eerste deelrapportage (30-sep) is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de vijf extra NEM-projecten.  
 

Ecologisch werkprotocol kap en herplant Veensteeg en Nieuwe Kanaal Wageningen

2015

Dit ecologisch werkprotocol is gemaakt voor de uitvoerders van de kap en herplant aan de Veensteeg en Nieuwe Kanaal te Wageningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Wageningen en staan gepland voor het najaar van 2015 en najaar 2017. De kaart van het plangebied staat in bijlage 1. Een aantal te kappen bomen is belangrijk voor beschermde vleermuizen. De ontheffing van de Flora- en faunawet met kenmerk FF/75C/2014/0373 schrijft voor dat de uitvoering van de kap en herplant gebeurt volgens dit ecologisch werkprotocol.  

Ecologisch werkprotocol voor vleermuizen sloop gebouwen Isala klinieken Weezenlanden, Zwolle

2015

Voor de ontwikkeling van nieuwbouw op het terrein van de Isalaklinieken ter Weezenlanden, Zwolle, dient de huidige bebouwing te worden gesloopt.  De bebouwing herbergt verschillende (typen) verblijfplaatsen voor vleermuizen (ruige dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en kleine dwergvleermuis).  Voor de uitvoering van de sloop is een ontheffing aangevraagd; deze is ontvangen op 31-07-2015.