Publicatieoverzicht

2011.51 Noordse woelmuis Tiengemeten 1993-2010

2010

Tiengemeten is een eiland van ongeveer 2 bij 8 kilometer dat ligt in het Haringvliet in
de provincie Zuid-Holland. Tot recent bestond het eiland grotendeels uit
landbouwgronden, maar vanaf 2006 zijn grote delen van het eiland door de
Vereniging Natuurmonumenten omgevormd tot natte natuur. Het eiland is onderdeel
van de ecologische hoofdstructuur en behoort tot het Europese netwerk van Natura
2000-gebieden.

Natuurmonumenten heeft de Zoogdiervereniging opdracht gegeven de huidige

2010.189 Mitigatieplan vleermuizen Radio Kootwijk Tauw en ZV

2010


Het zendcomplex Radio Kootwijk heeft met de intrede van moderne communicatietechnieken
haar oorspronkelijke waarde verloren. Het complex Radio Kootwijk is in 2003 op initiatief van de
gemeente Apeldoorn en Bureau Beheer Landbouwgebieden van Dienst Landelijk Gebied gekocht
van de KPN. De gezamenlijke overheidspartijen zijn samen met Staatsbosbeheer in 2003 gestart
met het herbestemmingsproces van het complex.

2010.74 Waterspitsmuis gemeente Utrecht - eindrapport

2010

De Gemeente Utrecht werkt momenteel aan de implementatie van de gedragscode
Flora- en faunawet. In dat kader wordt door de gemeente regelmatig onderzoek gedaan
naar het voorkomen van (beschermde) flora en fauna, met als doel een accuraat beeld
te krijgen van de binnen de gemeente voorkomende soorten.
Van sommige soorten is de verspreiding momenteel nog onvoldoende bekend. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de waterspitsmuis (Neomys fodiens). Vanwege de strikte bescherming,
de zeldzaamheid en de indicatorwaarde van deze soort, heeft de gemeente Utrecht

2013.07 Monitoring vleermuistunnel Kenniscampus 2010 - eindversie 03-04-2013

2010

Op het terrein van de Kenniscampus aan de Rengerslaan in Leeuwarden bevindt zich een speciaal voor vleermuizen aangelegde vleermuistunnel. Deze tunnel is aangelegd om een vliegroute van watervleermuizen (Myotis daubentonii) tussen de verblijfplaatsen van de groep vleermuizen in het Rengersparkgebied en foerageergebieden elders instand te houden. De oorspronkelijke vliegroute via een lokale watergang (Oude Meer) is verdwenen ten gevolge van de aanleg van het zogenaamde Kennisplein in het gebied tussen de Noordelijke Hogeschool en de Stenden University.

2010.42 Vleermuizen hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

2010

In de periode juli t/m september 2010 heeft De Zoogdiervereniging een onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd in het plangebied van de aanleg van de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld. Bij het onderzoek zijn 6 verschillende soorten waargenomen. In het onderzoeksgebied zijn g een verblijfplaatsen gevonden. De meest voorkomende soort is de gewone dwergvleermuis welke ov eral foeragerend is waargenomen.

2010.72 Vleermuisonderzoek Meer en Berg 2010

2010

Het terrein van voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Meerenberg te Bloemendaal heeft zijn
oorspronkelijke functie verloren en wordt door Projectontwikkelaar CV Park Brederode ontwikkeld
tot park met woningen. Hierbij kunnen natuurwaarden in het geding zijn. Daarom worden de
ontwikkelingen van de op het terrein aanwezige vleermuizen gevolgd aan de hand van een
monitoringsonderzoek.
Dit rapport bevat de resultaten van 2010, alsmede een vergelijking met eerdere resultaten.

2010.62 Noordse woelmuis en terreinbeheer Texel

2010

Om inzicht te krijgen in het voorkomen van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in het zuiden van het Nationaal Park Duinen van Texel (inclusief het oefenterrein van de Joost Dourlein Kazerne) en de invloed van het beheer, hebben Staatsbosbeheer Texel, de Dienst Vastgoed Defensie Directie West en het Nationaal Park Duinen van Texel de Zoogdiervereniging opdracht gegeven tot het in 2009 inventariseren van dit terrein op het voorkomen van noordse woelmuizen.