Publicatieoverzicht

2007 Afstudeerrapport Nieuwe inventarisatiemethode waterspitsmuis: De lokbuis getest in Nederland

2007

Doordat de waterspitsmuis sinds 2001 wettelijk beschermd is, is het van belang een goed beeld te krijgen van de verspreiding van de soort. De Zoogdiervereniging VZZ is daarmee belast. Voor dit verspreidingsonderzoek wil men een inventarisatiemethode uit Groot-Brittannië toetsen in Nederland. Het gaat om zogenaamde lokbuizen.

2007.54 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in de Jan Durkspolder, Wolwarren, Wolwarren,

2007

Delen van de gebieden Jan Durkspolder, Wolwarren, Lytse Mear en Wester Sanning, allen
onderdeel van het laagveenmoerasgebied de Alde Feanen, zijn in de periode 2006-2007
heringericht in het kader van het LIFE-project Habitatverbetering Noordse woelmuis. In 2004 is een eerste inventarisatie met inloopvallen uitgevoerd om de nul-situatie in genoemde
onderzoeksgebieden aangaande de muizenpopulaties te kunnen bepalen (Bekker, 2004). In 2007
diende dit onderzoek herhaald te worden om eventuele veranderingen vast te kunnen stellen. De

2007.51 Mogelijke knelpunten beschermde zoogdieren bij verbreding A13 en aanleg bypass A13/A16

2007

Rijkswaterstaat is voornemens de A13 gelegen tussen knooppunt Ypenburg en Schiedam te
verbreden. Daarnaast is Rijkswaterstaat voornemens een bypass tussen de A13
(Doenkade) en de A16 (Terbregse plein) aan te leggen.
In verband met nationale en internationale regelgeving is Rijkswaterstaat genoodzaakt het
voorkomen van beschermde flora en fauna in kaart te brengen. Rijkswaterstaat heeft
Nieuwland Advies gevraagd een inventarisatie te doen naar beschermde natuurwaarden als

2007.46 Onderzoek ter bepaling van dichtheden van woelratten in de provincie Flevoland

2007

In opdracht van de Provincie Flevoland deed Zoogdiervereniging VZZ onderzoek naar de
relatie tussen dichtheden van woelratten (te bepalen met behulp van inloopvallen) en het
aantal latrines. Met een dergelijke relatie kan er aan de hand van latrine-tellingen een
schatting van de lokale dichtheid gemaakt worden. Deze schatting kan vervolgens dienen
als waarschuwing voor het optreden van grotere dichtheden en de daarmee gepaard
gaande kans op schade aan fruitpercelen.

2007.39 Onderzoek naar het nazomergebruik van het reduit op Fort Vechten door vleermuizen

2007

Fort Vechten is een van de grootste forten binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Maatschappelijk bestaat de wens deze forten meer toegankelijk te maken voor het publiek. Tegelijkertijd wil men de recreatiemogelijkheden op en om de forten verhogen, maar tevens ook de natuurwaarden behouden en versterken. De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen hoe vleermuizen in de nazomer gebruik maken van het reduit van Fort Vechten.