Publicatieoverzicht

2011.42 muizen Oostvaardersplassen 2011

2011

In het buitenkaadse deel van de Oostvaardersplassen grazen jaarrond Heckrunderen,
koniks en edelherten. Het effect van deze dieren op het afwezig dan wel aanwezig zijn
van muizen is regelmatig een onderwerp van discussie geweest. De toename van de
grote herbivoren gedurende de afgelopen jaren zou hebben geleid tot het in
toenemende mate of zelfs volledig verdwijnen van het biotoop voor muizen en
daardoor schadelijk zijn voor muizen etende roofvogels. Bemonstering van muizen in

2011.33 Rapportage grote bosmuis Ruiten Aa 2011

2011

In het najaar van 2011 is een inventarisatie uitgevoerd in het stroomgebied van de Ruiten Aa, om
vast te stellen hoe groot het verspreidingsgebied van de grote bosmuis in Groningen inmiddels is.
Het hele beekdal is bevangen, van Sellingen in het zuiden tot Smeerling in het noorden. Naast
raaien specifiek uitgezet voor grote bosmuizen, zijn ook een aantal locaties voor waterspitsmuis
bevangen.

2011.05 Vleermuizen OGK N280 Zoogdiervereniging

2011

De opdracht voor de Zoogdiervereniging is drieledig. Het bestaat uit het
doen van een nulmeting van soorten, aantalen en functies van
vleermuizen langs de N280. Het aandragen van mitigerende maatregelen
voor de aanleg van de afrit Asenray en het verrichten van een
vergelijkbare inventarisatie 1 jaar na de aanleg van de afrit. Deze
tussentijdse rapportage behelst alleen de eerste twee delen.

2011.04 Mitigatieplan Bever Hengforderwaarden 20110426

2011

Ten noorden van Deventer liggen de Hengforderwaarden. Deze uiterwaard van de IJssel
wordt aangepast om een hogere waterafvoer mogelijk te maken. Het gaat daarbij om het
verwijderen of verlagen van obstakels in het winter stroombed (grondlichamen en de
daarop staande houtige begroeiing) en het aantakken van de plas aan de IJssel om de
kwaliteit van het water in de plas te verbeteren.

In 2007 vestigde de bever zich in een deel van het plangebied. De bever heeft een hoge

2011.49 Vleermuisonderzoek Oostvaardersplassen

2011

Staatsbosbeheer heeft plannen om het huidige bezoekerscentrum en het kantoorgebouw aan de
Kitsweg in het Oostvaarderplassen-gebied te slopen (afbeelding 1a). In plaats daarvan zijn ten
zuiden van de spoorlijn Lelystad - Almere een bezoekerscentrum met een gecombineerde functie
van kantoorgebouw en natuuractiviteitencentrum, vier (houten) ‘ecolodges’ en een
natuurkampeerterrein gepland (afbeelding 1b). Het nieuwe bezoekerscentrum zal als poort voor het
Oostvaarderplassen-gebied gaan fungeren en naar verwachting zo’n 150.000 bezoekers per jaar

2011.45 rapport functies Keutelbeek vleermuizen april 2012

2011

De zoogdiervereniging is door het waterschap Roer en Overmaas gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar het gebruik door vleermuizen van een overkluizing
in de binnenstad van Sittard. Sinds 2004 is bekend dat er in de zomer
watervleermuizen in de overkluizing verblijven.
Tevens is gevraagd oplossingen aan te dragen en een ecologisch werkprotocol te
formuleren om eventueel optredende negatieve effecten van het verwijderen van
een groot deel van de overkluizing te voorkomen, mitigeren en compenseren.

2011.41aanvullend vlms onderzoek nwe inrichting fort Vechten 02 rapnr 2011

2011

Het huidige rapport geeft een inschatting van de mogelijke effecten van fase 2 van de verbouwing op fort Vechten
en gaat in op de mogelijke effecten en mogelijkheden tot mitigatie van effecten
van de bouw van nieuwbouw, de bouw van de brug, de aanleg van een coupure,
het bouwen van het waterliniemuseum, het ontwikkelen van ‘’de strook’’, en
veranderen van inrichting en beheer van het groen.