Publicatieoverzicht

Telganger / 2008-2 / oktober (pdf)

2008

In deze Telganger vindt u: NEM Het konijn is terug!, NEM Resultaten wintertellingen vleermuizen 2008,  NEM Beheer aan winterobjecten vleermuizen, NEM Tussenstand zoldertellingen vleermuizen 2008, NEM Autoroutes vleermuistellingen, NEM Resultaten DagActieve Zoogdieren 2007, VONZ Inhaalslag algemeen, VONZ Noordse woelmuis, VONZ Waterspitsmuis, VONZ Boommarter, VONZ Das, Bevers in Limburg 2008, Gezocht: exotische zoogdieren, Ringelrobben als dwaalgast in Nederland, Jaar van de bunzing, Levende atlas van de Nederlandse zoogdieren, Huisspitsmuis verovert Texel.

Telganger / 2008-1 / juli (pdf)

2008

In deze Telganger: Autovleren, Zoldertellingen vleermuizen, Wintertellingen vleermuizen, Hazelmuis,  DagActieve Zoogdieren (DAZ), Das, Eekhoorn, Steenmarter, Grote bosmuis, Hoefdieren, Waterspitsmuis, Natura 2000 soorten verder in kaart, Braakballen, Basiscursus zoogdieren / vleermuizen, Vleermuizen in langbroekerwetering, Vis zoekt boommarter, Gezocht: exotische zoogdieren, Populaties van exotische eekhoorns in Nederland, Soort van het jaar; de tussenstand, Even voorstellen.

2008.56 Vleermuizen in Wageningen

2008

De Woningstichting heeft voor de komende 5 jaar grootonderhoud gepland aan 485 woningen in negen verschillende complexen in Wageningen. De Zoogdiervereniging VZZ heeft vleermuisonderzoek uitgevoerd in de periode juni – september 2008 om de gegevens te leveren die nodig zijn voor aanvraag van een meerjarige ontheffing Flora- en Faunawet.

2008.55 Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg

2008

Onderhavige rapportage bevat een onderzoek naar het zwermgedrag van vleermuizen voor
kalksteengroeven in Zuid- Limburg. Hierbij was het voornaamste doel te onderzoeken of de zwermperiode samenvalt met de seksuele activiteit van de soort en of er een correlatie te vinden is tussen de zwermende soorten en de aangetroffen soorten tijdens de jaarlijkse wintertellingen.

2008.54 Vleermuisleefgebieden in en langs het plangebied van de HOV om de Zuid (Eindrapport)

2008

De opdrachtgever is voornemens in de stadsrand en het buitengebied van de gemeente Utrecht een nieuwe dubbele busbaan of een trambaan aan te leggen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer traject om Zuid, kortweg HOV om de Zuid genaamd. De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen van het voorkomen van vleermuizen in het plangebied. De opdracht bestond tevens uit het onderzoeken welke functies de verschillende deelgebieden voor de verschillende vleermuissoorten vervullen en waar bij de aanleg en gebruiksfase knelpunten of conflicten kunnen ontstaan.

2008.52 Boommartermonitoring in de gemeente Ede: Overzicht van de resultaten uit 2008

2008

De gemeente Ede wil graag inzicht in het voorkomen en bestandsontwikkeling van de boommarter in haar natuurterreinen. Ze heeft de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd, om naast een historisch onderzoek, in de periode 2007 tot en met 2012 de boommarter te monitoren. De verzamelde gegevens moeten leiden tot beheersadviezen en de mogelijkheid gevoerd beheer bij te stellen.