Publicatieoverzicht

Telganger / 2006-VONZspecial / oktober (pdf)

2006

In dez editie van de Telganger: Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Zoogdieren, Boommarter inventarisatie Zuid-Kennermerland, Noordse woelmuis, Waterspitsmuis, Spitsmuis in lokbuis, Eikelmuis, Ingekorven vleermuis, Zwermlokaties bij winterverblijven, Hazelmuis, Meedoen met de inhaalslag?, Ecogrid, Basiscursus Zoogdieren inventariseren, Telganger digitaal, Word lid van de Zoogdiervereniging van Nederland.

Telganger / 2006-2 / november (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Verenigde Naties roept 2007 uit tot “JAAR VAN DE DOLFIJN”, Konijn in Nederland krijgt hulp van Wisent, Bevers in Limburg voorjaar 2005 - voorjaar 2006, Resultaten dagactieve zoogdieren 2005, Doorgeven van waarnemingen, Noordse woelmuis verder in voorkomen achteruit, Onderzoek gewenst naar relatie met koeien en paarden, Resultaten wintertellingen vleermuizen 2006, Massale volksverhuizing bij de bruinvis in de Noordzee, Verstandig of niet?

Telganger / 2006-1 / juli (pdf)

2006

In deze editie van de Telganger: Meetnet Hazelmuis, Verspreiding van kleine zoogdieren aan de hand van braakballen, Vogelgriep ppl bij wilde roofdieren, Limburgse zoogdieratlas, Bevers in Limburg, Griend aangespoeld op Schiermonnikoog, Nederlands windmolenpark op zee en zeezoogdieren, Cursussen, Braakballen en de nationale braakbal pluisweek 2006.

2006.62 Het bomvrije wachtlokaal, gebouw LL als vleermuisverblijfplaats

2006

Op het terrein de Kromhoutkazerne ligt het gemeentelijk monument het bomvrije wacht-lokaal van het voormalige Fort Vossegat. In het gebouw bevindt zich ’s winters een groep overwinterende vleermuizen. In 2004 is men gestart met de restauratie van dit gebouw, waarbij de restauratiewerkzaamheden in 2004/2005 en 2005/2006 ook in de wintermaanden plaatsvonden. Dit had een dramatische teruggang van de vleermuispopulatie tot gevolg. Hierna is de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd wat gedaan moet worden om de populatie te herstellen en welke mogelijkheden er zijn voor andere vormen van gebruik.

2006.60 Vleermuizenleefgebieden in en langs het plangebied van de spoorlijn Utrecht-Houten

2006

De opdrachtgever is voornemens het spoortraject Utrecht-Houten uit te breiden met extra sporen, ten bate van het Randstadspoor en de spooruitbreiding Vleuten-Geldermalsen (VleuGel). Voor al deze werkzaamheden zal een groot deel van het opgaande groen langs de spoorlijn (tijdelijk) moeten verdwijnen. De opdracht voor de Zoogdiervereniging bestond uit het vaststellen van en het vinden van aanwijzingen over het voorkomen van vleermuizen in het plangebied.