Publicatieoverzicht

Inventarisatie van kleine marterachtigen in vier onderzoeksgebieden rond Deventer

2017

“Al sinds lange tijd gaan soorten van het kleinschalige cultuurlandschap achteruit, waaronder de kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing”. De eerste zin uit de Aanleiding van een fondsaanvraag ‘Projectplan beheerondersteunend onderzoek en beheerwijzer kleine marters’ geeft aan dat het niet goed gaat met de kleine marterachtigen in Nederland. Maar wat zijn daar de oorzaken van? Die vraag is lastig te beantwoorden, omdat over kleine marters een chronisch gebrek aan informatie is. Het is geen makkelijke soortgroep om te onderzoeken.

Werkwijze bever bij RWS

2017

Deze werkwijze geeft richting aan de visie van Rijkswaterstaat ten aanzien van het beheer van bevers en heeft tot doel om op de korte termijn de organisatie intern te informeren hoe in de uitvoeringspraktijk van projecten (planuitwerking, aanleg, beheer en onderhoud) om te gaan met de aanwezigheid en het gedrag van bevers. Enerzijds om verstoring en schade te voorkomen, anderzijds om al vroegtijdig in de planningsfase voor te sorteren op de aanwezigheid van deze soort en (inrichting)maatregelen te nemen die verstoring en/of schade in de toekomst kunnen voorkomen.

Plan Van Aanpak - Verplaatsing Rijswijkse eikelmuizen naar Zuid-Limburg 2017

2017

In de herfst van 2016 zijn tijdens de herontwikkeling van een volkstuinencomplex in Rijswijk 27 eikelmuizen gevonden. Duidelijk is dat deze dieren ver buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied voorkwamen. De herkomst van de dieren is onbekend, maar ze zijn zeker door menselijk toedoen in Rijswijk terecht gekomen. Aangezien het leefgebied op het moment van ontdekken al grotendeels vernietigd was, en de eikelmuizen in Rijswijk door isolatie geen duurzame toekomst hadden, zijn ze weggevangen en tijdelijk ondergebracht in dierentuinen Diergaarde Blijdorp en GaiaZoo.

Vleermuizen in de Grote kerk van Veere - Functies en uitwerking van een mitigatieplan

2017

Stichting Monumenten Bezit is recent eigenaar geworden van de Grote kerk in Veere. De stichting is voornemens enkele aanpassingen aan de kerk te doen zodanig dat de kerk aantrekkelijker wordt voor nieuwe exploitanten. 
 
De grote kerk werd al kort na de bouw niet meer gebruikt als kerk, maar midden in de 1800 eeuw tot kerk verbouwd tot ziekenhuis. Er zijn toen tussenvloeren aangebracht en de ramen zijn verkleind/aangepast. Ook zijn er binnen dwarsmuren geplaatst. Begin deze eeuw zijn de raamkozijnen vervangen die op enige afstand van de muren geplaatst zijn. 
 

Quickscan beschermde natuurwaarden Comeniuslaan 4-6 - Inschatting van aanwezigheid beschermde soorten en eerste resultaten veldonderzoek vleermuizen

2017

Het Universitair Vastgoedbedrijf is voornemens een gevelrenovatie uit te voeren aan het gebouw Comeniuslaan 4. Tevens zijn zij voornemens het gebouw gelegen aan Comeniuslaan 6 geheel te amoveren. Met behulp van een Quickscan gericht op beschermde natuurwaarden zijn het gebouw en de directe omgeving beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van strikt beschermde planten- en diersoorten. 
 
Op en aan beide gebouwen (Comeniuslaan 4  en 6) zijn geen beschermde muurplanten aanwezig.  Ook in de directe omgeving van de gebouwen zijn geen beschermde planten afwezig.  
 

Aanpak voor monitoring van de meervleermuis in Natura 2000-gebied Rijntakken

2017

Deze studie heeft als doel te bepalen welke mogelijke manieren van monitoring van de meervleermuis in de als habitatrichtlijngebied aangewezen delen van Natura 2000-gebied Rijntakken het efficiëntst zijn om de ontwikkeling van de instandhoudingsdoelstelling voor Natura 2000-gebied Rijntakken voor deze soort te volgen. 
 

Bureaustudie leefgebied vleermuizen noordelijk Flevoland

2017

Sinds januari 2017 is de provincie als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de ecologische beoordelingen bij ontheffingsaanvragen in het kader van de Wet natuurbescherming. De provincie wil graag een kaartbeeld van bekend voorkomen van of potentie voor vleermuissoorten kunnen gebruiken bij een eerste inschatting van mogelijke knelpunten bij ruimtelijke ontwikkelingen en andere ingrepen. Voor zuidelijk Flevoland is een dergelijk kaartbeeld geproduceerd in het kader van de analyse van het relatieve belang van de Oostvaardersplassen voor vleermuizen (Limpens et al. 2016). 

Citizen science onderzoek naar de bedreigde baardvleermuis in de aardappelkelder van Kamp Westerbork

2017

De baardvleermuis wordt voornamelijk aangetroffen in bossen en aan bosranden en jaagt in het donker langs bosranden en open plekken op insecten. In de zomer houden baardvleermuizen zich overdag schuil in onder andere holle bomen, achter boomschors, in spouwmuren van huizen en op zolders (van onder andere kerken). Als winterverblijfplaats maakt de baardvleermuis gebruik van ondergrondse ruimtes, zoals grotten, groeves  en kelders. Zoals voor veel vleermuissoorten zijn winterverblijven erg belangrijk voor de overleving van de soort in ons land.