Publicatieoverzicht

2008.56 Vleermuizen in Wageningen

2008

De Woningstichting heeft voor de komende 5 jaar grootonderhoud gepland aan 485 woningen in negen verschillende complexen in Wageningen. De Zoogdiervereniging VZZ heeft vleermuisonderzoek uitgevoerd in de periode juni – september 2008 om de gegevens te leveren die nodig zijn voor aanvraag van een meerjarige ontheffing Flora- en Faunawet.

2008.55 Zwermactiviteit van vleermuizen in het najaar voor kalksteengroeven in Limburg

2008

Onderhavige rapportage bevat een onderzoek naar het zwermgedrag van vleermuizen voor
kalksteengroeven in Zuid- Limburg. Hierbij was het voornaamste doel te onderzoeken of de zwermperiode samenvalt met de seksuele activiteit van de soort en of er een correlatie te vinden is tussen de zwermende soorten en de aangetroffen soorten tijdens de jaarlijkse wintertellingen.

2008.54 Vleermuisleefgebieden in en langs het plangebied van de HOV om de Zuid (Eindrapport)

2008

De opdrachtgever is voornemens in de stadsrand en het buitengebied van de gemeente Utrecht een nieuwe dubbele busbaan of een trambaan aan te leggen, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer traject om Zuid, kortweg HOV om de Zuid genaamd. De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het vaststellen van het voorkomen van vleermuizen in het plangebied. De opdracht bestond tevens uit het onderzoeken welke functies de verschillende deelgebieden voor de verschillende vleermuissoorten vervullen en waar bij de aanleg en gebruiksfase knelpunten of conflicten kunnen ontstaan.

2008.52 Boommartermonitoring in de gemeente Ede: Overzicht van de resultaten uit 2008

2008

De gemeente Ede wil graag inzicht in het voorkomen en bestandsontwikkeling van de boommarter in haar natuurterreinen. Ze heeft de Zoogdiervereniging VZZ gevraagd, om naast een historisch onderzoek, in de periode 2007 tot en met 2012 de boommarter te monitoren. De verzamelde gegevens moeten leiden tot beheersadviezen en de mogelijkheid gevoerd beheer bij te stellen.